Sondowanie statyczne gruntu polegają na pomiarze ciągłym oporu na stożku na całej długości profilu sondowania. Podczas wykonywania tego rodzaju prac wykorzystuje się najczęściej sondy CPT i CPTU. Sondowania CPT i CPTU stanowią doskonałe uzupełnienie wierceń geologicznych. Umożliwiają wyznaczenie cech wskaźnikowych gruntów, parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych, nośność gruntu. Co więcej, pozwalają na wstępną ocenę stopnia skonsolidowania gruntów spoistych. Sondowania CPT wykonuje się z zastosowaniem końcówki mechanicznej lub elektrycznej. To bardzo szybka, a jednocześnie dokładna metoda, która pozwala wyznaczyć dużą ilość parametrów geotechnicznych “in situ”.

Za sprawą sondowań CPT i CPTU można określić parametry geotechniczne, takie jak m.in.:

  • stopień plastyczności i zagęszczenia
  • stopień wytrzymałości na ścinanie bez odpływu
  • spójność gruntów
  • kąt tarcia wewnętrznego
  • moduł odkształcenia gruntu
  • ciśnienie wody w porach gruntów

Przy pomocy sondy CPTU można wykonać sondowanie podłoża gruntowego do głębokości 30 m. Interpretacja wyników otrzymanych podczas badań pozwala na między innymi: ocenę jednorodność budowy geologicznej, określenie miąższości i zasięgu występowania poszczególnych warstw, identyfikacji rodzaju gruntu, wyznaczenie stanu gruntów niespoistych i spoistych, wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych i odkształcenia gruntu, ustalenie historii obciążenia itp.

Zastosowanie sondowania statycznego CPT/CPTU

Sondowanie statyczne gruntu CPT/CPTU znajduje coraz powszechniejsze zastosowanie w Polsce. Wykorzystywane jest przede wszystkim do rozpoznania podłoża pod obiekty budowlane, gdyż pozwala na bezpośrednie wykorzystanie wyników do projektowania fundamentów, w szczególności palowych. Warto jednak pamiętać, że zastosowanie sondy statycznej może być problematyczne w przypadku podłoża, na którym zalegają grunty grubo- i bardzo gruboziarniste (pospółki, żwiry) lub grunty złożone, w których występuje frakcja gruboziarnista. W takich sytuacjach zastosowanie znajdują przede wszystkim sondy dynamiczne.