Zdarza się, że niezbędne jest posadowienie budowli na gruntach organicznych, które zwykle cechują się niewielką początkową wytrzymałością na ścinanie i stosunkowo dużą odkształcalnością. Aby zaplanować bezpieczną budowę na tego rodzaju podłożu, niezbędne jest dokładne zaznajomienie się z rodzajem i właściwościami gruntu. W tym celu należy zastosować odpowiedni sprzęt, metody badawcze, a także skorzystać z pomocy fachowców, którzy nie tylko przeprowadzą precyzyjną analizę, ale również dokonają trafnej oceny wraz z przedstawieniem stosowanych wniosków.

Podczas badań terenowych coraz częściej wykorzystuje się dylatometr Marchettiego. Pozwala on na wykonanie stosunkowo szybkich i mało skomplikowanych pomiarów, na podstawie których można określić profil wielu parametrów gruntowych.

Krótka charakterystyka badań dylatometrycznych

Badanie dylatometryczne polega na pomiarze ciśnienia gazu działającego na membranę na wybranych głębokościach podczas pogrążania łopatki dylatometru w podłoże. Dylatometr DMT to urządzenie, które umożliwia przeprowadzenie następujących badań:

  • odkształcalności,
  • wytrzymałości na ścinanie,
  • parametrów prekonsolidacji
  • współczynnika naprężeń poziomych K0

Warto dodać, że jest to jedno z nielicznych urządzeń, które umożliwia trafną ocenę współczynnika konsolidacji i współczynnika filtracji gruntów spoistych w warunkach in situ. Możemy w ten sposób pozyskać również informacje dotyczące specyfiki gruntu za sprawą wartości współczynnika materiałowego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że miarodajne badania wykonywane są szybko i stosunkowo tanio.

Dylatometr DMT wykorzystywany jest najczęściej w przypadku badań glinu, pyłów, i piasków. Wyznaczane są w ten sposób parametry, które mają niebagatelny wpływ na późniejszą realizację projektów geotechnicznych. Wyniki, które są obiektywne i zupełnie niezależne od interpretacji badającego uzyskuje się niemal natychmiast w postaci raportu, zawierającego wykresy i wyjściowe zestawienia tabelaryczne. Dylatometr DMT jest urządzeniem podlegającym normom ASTM (USA) oraz Eurokodu.